1. כללי
  • לצורך קידום מכירת הדירות בפרויקטים השונים נערך המבצע על ידי גשם למשתכן בע”מ ו/או אחת מכל חברות הקבוצה או החברות השותפות או חברות אחות או חברות בנות (כל פרויקט לפי החברה המחזיקה בו) [להלן: “החברה“], והכל בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה.
  • לבירור פרטים נוספים אודות המבצע ניתן להתקשר למשרדי החברה, בכתובת מצדה 7 בני ברק, בטלפון 9195*

 

 1. הגדרות
  • הבנק – בנק לאומי לישראל בע”מ או בנק הפועלים בע”מ או כל בנק אחר שייבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בהתאם למפורט בהסכם המכר.
  • דירה – יחידת מגורים בפרויקט מתוך מלאי מוגבל של דירות הפנויות לשיווק אשר יעמדו לחברה באותה עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • המבצע – מבצע אשר נערך על ידי החברה לטובת שיווק דירות הפרויקט.
  • המתאם – הגורם המתאם עבור הבנק שפרטיו ימסרו למשתתף על ידי החברה בטרם הפנייה לבנק לאישור ההלוואה.
  • הפרויקט – כל פרויקט שתבחר החברה
  • התקנון – תקנון זה.
  • ההטבה – ההטבה נשוא מבצע זה, כמפורט בסעיף 5 להלן.
  • הסכם המכר – הסכם מכר לרכישת דירה בפרויקט על נספחיו, בנוסח המעודכן שיהיה בידי החברה מעת לעת.
  • משתתף – אדם אשר מלאו לו לפחות 18 שנים בעת הפנייה או תאגיד אשר פנו לחברה למימוש הטבה במסגרת תקופת המבצע, והכל בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה.
  • רוכש – אדם אשר מלאו לו לפחות 18 שנים בעת הפנייה או תאגיד אשר מועד חתימתם על הסכם המכר התרחש במסגרת תקופת המבצע, כהגדרתה להלן.

 

 1. פרשנות
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע בכל אמצעי שיהא, תגברה הוראות התקנון.
  • כותרות הסעיפים הינן לנוחיות והתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות התקנון.
  • התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.

 

 1. תקופת המבצע
  • תקופת המבצע תחל ביום 28.3.23 ותסתיים ביום 30 ביוני 2023 או עד להשלמת מכירת 10 דירות בפרויקט, אלא אם יוחלט אחרת.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את משך תקופת המבצע ככל ותהיה מעוניינת להגדיל את היצע הדירות למכירה מעבר לאמור לעיל.
  • החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את המבצע בכל עת.
  • החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת המבצע.
  • החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההטבה כמפורט בסעיף 5 להלן, בכל אחד מהמסלולים או בשניהם ו/או להחיל שינויים בכולה או במקצתה.

 

 1. תנאי ההטבה
  • המבצע מיועד לכל משתתף, כהגדרתו לעיל, העומד בתנאי הזכאות כמפורט בסעיף 6 להלן.
  • כל משתתף אשר מועד חתימתו על הסכם המכר יהא במסגרת תקופת המבצע, בהתאם ובכפוף להתקיימות יתר הוראות תקנון זה לעיל ולהלן, יהיה זכאי לרכוש דירה בפרויקט בתנאים הבאים:
   • במעמד החתימה על הסכם המכר ישולם על ידי הרוכש, באמצעות הון עצמי, סך אשר לא יפחת מ-20% מהתמורה הנקובה בהסכם המכר ובהתאם לפריסת התשלומים המפורטת בהסכם המכר.
   • בכפוף לאישור הבנק יהא זכאי המשתתף להלוואת משכנתה של עד 60% מהתמורה הנקובה בהסכם המכר או עד לסך של 2,000,000 ₪ אשר תשמש את המשתתף לטובת מימון עבור רכישת הדירה.
   • תקופות ההלוואה תהיינה ל-15 שנה או ל-20 שנה בהתאם להחלטת החברה אשר תיקבע מראש.
   • המשתתף ישא בתשלום ריבית קבוע בסך 2.5% לכל תקופת ההלוואה [או כל ריבית אחרת אשר תיקבע בין הצדדים] אשר תהא צמודה למדד המחירים לצרכן.
   • את יתרת עלויות הריבית תשלם החברה לבנק בהתאם לסיכום אשר ייקבע בינהם.
   • כל יתר התשלומים בגין ההלוואה כפי שיסוכמו בין המשתתף לבנק, יחולו וישולמו על ידי המשתתף.
   • התשלומים החודשיים על חשבון ההלוואה יחולו על המשתתף בלבד למשך כל תקופת ההלוואה.
   • באפשרות המשתתף לפרוע את ההלוואה רק בכפוף לתנאים שייקבעו על ידי הבנק.
   • יתרת התמורה הנקובה בהסכם המכר, ככל שתהיה, תשולם על ידי הרוכש בהתאם לפריסת התשלומים הקבועה בהסכם המכר.
  • ההטבה חלה על רכישת דירה בפרויקט, מתוך מלאי הדירות אשר יהיו פנויות לשיווק ויעמדו לחברה באותה עת בלבד לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • הזכאות להטבה בכל אחד מהמסלולים מותנית בחתימת המשתתף על הסכם המכר במסגרת תקופת המבצע.
  • המבצע אינו חל על רכישת דירות בפרויקט מאת צדדים שלישיים אשר אינם החברה.

 

 1. תנאי הזכאות
  • משתתף יחתום בתקופת המבצע על הסכם מכר לרכישת דירה מהחברה בפרויקט בנוסח המקובל אשר יאושר על ידי החברה.
  • עבור הזכאות להטבה, בטרם החתימה על הסכם המכר, על המשתתף לקבל אישור הלוואה מהבנק – לשם קבלת אישור כאמור יופנה המשתתף לבנק על ידי המתאם.
  • אך ורק פנייה דרך המתאם לבנק תהא תקפה לצורך זכאות להטבה.
  • למען הסר ספק, ללא אישור הלוואה עקרוני מהבנק לקבלת ההלוואה לא ניתן יהיה לקבל את ההטבה במסגרת החתימה על הסכם המכר.
  • משתתף יקבל את אישור קבלת ההלוואה מהבנק לאחר הפנייה מהמתאם.

 

 1. הבהרות
  • ההטבה, כהגדרתה לעיל, הינה עבור דירה אחת הנרכשת בפרויקט. במידה וישנו משתתף אשר מעוניין לרכוש מספר דירות בפרויקט ביכולתו להשתמש בזכאותו להטבה לגבי כל דירה שהוא רוכש ובלבד שיעמוד בתנאי תקנון זה. אין כפל מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות, לרבות הטבות לעובדי חברה הזכאים להנחות מיוחדות בהתאם לתקנון הנחות לעובדי חברה.
  • בגין רכישת כל דירה תהיה אפשרות להשתמש בזכאות להטבה אחת בלבד, אף אם הדירה נרכשה על ידי מספר קונים יחדיו, לרבות [אך מבלי למעט] בני זוג, בני משפחה וכיוצ”ב. ההטבה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה.
  • המשתתף אינו מחויב לקבל את ההטבה אך ככל ויבחר שלא להשתמש בזכאות להטבה או ככל ולא ישתמש בזכאות להטבה במועדים ובתנאים האמורים לא יהיה זכאי לכל זכות או הטבה אחרת.
  • אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע בכל צורה מתנאי הסכם המכר.
  • רוכש או משתתף אשר אינו עמד בתנאי תקנון זה, או שהפר את הסכם המכר או שהסכם המכר עימו בוטל מכל סיבה שהיא או שאינו בתוקף מכל טעם אחר, אינו זכאי להשתתף במבצע.
  • החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, רשאית לשלול את הזכות למימוש ההטבה ו/או כל חלק ממנה מרוכש או משתתף אשר הפר את הסכם המכר או שהסכם המכר עימו בוטל מכל סיבה שהיא, או ממי שפעל בניגוד להוראות תקנון זה, לרבות על דרך של ניסיון להמחות שלא כדין את זכויותיו לצד שלישי.
  • כל חבות מיסוי אשר תהא בגין קבלת ו/או מימוש ההטבה המוענקת במסגרת המבצע ו/או חלקה, ככל שתחול חבות כזו, תחול על המשתתף בלבד ובאחריותו המלאה לעמוד מול רשות המיסים בנוגע לכך.
  • בכל מקרה של אי התאמה ו/או חילוקי דעות בין הצדדים, ייקבע נציג החברה על פי שיקול דעתו הבלעדי והחלטתו תהיה מכרעת ומחייבת את הצדדים.
  • האמור בתקנון זה ממצה באופן מלא ומוחלט את כל תנאי המבצע, ואין בכל מסמך אחר, לרבות בפרסומים בכדי לגרוע או להוסיף לתקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין כל פרסום הוא לבין האמור בתקנון זה, ייגבר האמור בתקנון זה בלבד.

 

 1. הצהרות המשתתף

בעצם חתימתו על הסכם המכר, מצהיר בזאת המשתתף כדלקמן:

 • כי ידוע לו שהחברה מחזיקה במאגר מידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 וכי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור לחברה בקשר עם המבצע ו/או הסכם הרכישה [לעיל ולהלן: “המידע”] אשר יוזנו במאגר כאמור, נמסרו על ידו, מרצונו ובהסכמתו המלאה, מבלי שחלה עליו כל חובה חוקית לעשות כן.
 • כי ידוע לו שייעשה שימוש במידע על ידי החברה ו/או מי מטעמה, לרבות גופים המספקים לה שירותים שונים, לרבות שירותי עיבוד נתונים ו/או שירותי גבייה ו/או ניהול והוא מביע את הסכמתו לכך.
 • כי הוא מסכים לכך, כי החברה תמסור לממשלת ישראל, לנציגיה ו/או לכל רשות מוסמכת, כל מידע שיידרש בקשר עם המבצע ו/או בקשת הרכישה ו/או הסכם הרכישה וכן תרשה להם החברה לעיין בחשבונותיה ובתיקים הקשורים למבצע ו/או בקשת הרכישה ו/או הסכם המכר, והכל, במידה והחברה סבורה כי מטרת מסירת המידע הינה במסגרת מילוי תפקידם של הנ”ל על פי כל דין ו/או התראה מנהלית.
 • כי ידוע לו שהמידע יהיה ניתן לגילוי והצגה על פי צו בית משפט וכי כל האמור בסעיף זה, לעיל ולהלן, מהווה הודעת החברה למשתתף/רוכש על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981.
 • כי ידוע לו שהמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יוזן גם במאגר מידע נוסף שהחברה מחזיקה בו, המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ו/או של מי מטעמה.
 • כי ידוע לו שהחברה ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על פי המפורט במאגר כאמור לעיל, לרבות בעניינים שאינם נוגעים למבצע ו/או הסכם המכר.
 • כי ידוע לו שהוא זכאי, על פי דרישתו, להימחק ממאגר מידע זה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים, והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לחברה.

 

 1. שונות
  • עותקים של תקנון המבצע מצויים במשרדי החברה.
  • על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להוראות התקנון ו/או להטבה תהא לבתי המשפט בחיפה בלבד.
  1. כללי
   • לצורך קידום מכירת הדירות בפרויקטים השונים נערך המבצע על ידי גשם למשתכן בע”מ ו/או אחת מכל חברות הקבוצה או החברות השותפות או חברות אחות או חברות בנות (כל פרויקט לפי החברה המחזיקה בו) [להלן: “החברה“], והכל בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה.
   • לבירור פרטים נוספים אודות המבצע ניתן להתקשר למשרדי החברה, בכתובת מצדה 7 בני ברק, בטלפון 9195*

   

  1. הגדרות
   • הבנק – בנק לאומי לישראל בע”מ או בנק הפועלים בע”מ או כל בנק אחר שייבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בהתאם למפורט בהסכם המכר.
   • דירה – יחידת מגורים בפרויקט מתוך מלאי מוגבל של דירות הפנויות לשיווק אשר יעמדו לחברה באותה עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
   • המבצע – מבצע אשר נערך על ידי החברה לטובת שיווק דירות הפרויקט.
   • המתאם – הגורם המתאם עבור הבנק שפרטיו ימסרו למשתתף על ידי החברה בטרם הפנייה לבנק לאישור ההלוואה.
   • הפרויקט – כל פרויקט שתבחר החברה
   • התקנון – תקנון זה.
   • ההטבה – ההטבה נשוא מבצע זה, כמפורט בסעיף 5 להלן.
   • הסכם המכר – הסכם מכר לרכישת דירה בפרויקט על נספחיו, בנוסח המעודכן שיהיה בידי החברה מעת לעת.
   • משתתף – אדם אשר מלאו לו לפחות 18 שנים בעת הפנייה או תאגיד אשר פנו לחברה למימוש הטבה במסגרת תקופת המבצע, והכל בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה.
   • רוכש – אדם אשר מלאו לו לפחות 18 שנים בעת הפנייה או תאגיד אשר מועד חתימתם על הסכם המכר התרחש במסגרת תקופת המבצע, כהגדרתה להלן.

   

  1. פרשנות
   • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע בכל אמצעי שיהא, תגברה הוראות התקנון.
   • כותרות הסעיפים הינן לנוחיות והתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות התקנון.
   • התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.

   

  1. תקופת המבצע
   • תקופת המבצע תחל ביום 28.3.23 ותסתיים ביום 30 ביוני 2023 או עד להשלמת מכירת 10 דירות בפרויקט, אלא אם יוחלט אחרת.
   • החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את משך תקופת המבצע ככל ותהיה מעוניינת להגדיל את היצע הדירות למכירה מעבר לאמור לעיל.
   • החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את המבצע בכל עת.
   • החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת המבצע.
   • החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההטבה כמפורט בסעיף 5 להלן, בכל אחד מהמסלולים או בשניהם ו/או להחיל שינויים בכולה או במקצתה.

   

  1. תנאי ההטבה
   • המבצע מיועד לכל משתתף, כהגדרתו לעיל, העומד בתנאי הזכאות כמפורט בסעיף 6 להלן.
   • כל משתתף אשר מועד חתימתו על הסכם המכר יהא במסגרת תקופת המבצע, בהתאם ובכפוף להתקיימות יתר הוראות תקנון זה לעיל ולהלן, יהיה זכאי לרכוש דירה בפרויקט בתנאים הבאים:
    • במעמד החתימה על הסכם המכר ישולם על ידי הרוכש, באמצעות הון עצמי, סך אשר לא יפחת מ-5% מהתמורה הנקובה בהסכם המכר ובהתאם לפריסת התשלומים המפורטת בהסכם המכר.
    • בכפוף לאישור הבנק יהא זכאי המשתתף להלוואת “בלון” של עד 60% מהתמורה הנקובה בהסכם המכר או עד לסך של 2,000,000 ₪ אשר תשמש את המשתתף לטובת מימון עבור רכישת הדירה.
    • תקופות ההלוואה ישתנו בהתאם לסטטוס הפרויקט ועל פי החלטת החברה אשר תיקבע מראש.
    • החברה תישא בעלויות הריבית לכל אורך התקופה אשר תקבע בין הצדדים מראש.
    • הצמדת יתרת ההלוואה למדד המחירים לצרכן תחול על המשתתף, כל עוד לא נקבע אחרת בין הצדדים.
    • כל יתר התשלומים בגין ההלוואה כפי שיסוכמו בין המשתתף לבנק, יחולו וישולמו על ידי המשתתף.
    • פירעון ההלוואה בתום התקופה יהא על המשתתף.
    • באפשרות המשתתף לפרוע את ההלוואה רק בכפוף לתנאים שייקבעו על ידי הבנק.
    • יתרת התמורה הנקובה בהסכם המכר, ככל שתהיה, תשולם על ידי הרוכש בהתאם לפריסת התשלומים הקבועה בהסכם המכר.
   • ההטבה חלה על רכישת דירה בפרויקט, מתוך מלאי הדירות אשר יהיו פנויות לשיווק ויעמדו לחברה באותה עת בלבד לפי שיקול דעתה הבלעדי.
   • הזכאות להטבה בכל אחד מהמסלולים מותנית בחתימת המשתתף על הסכם המכר במסגרת תקופת המבצע.
   • המבצע אינו חל על רכישת דירות בפרויקט מאת צדדים שלישיים אשר אינם החברה.

   

  1. תנאי הזכאות
   • משתתף יחתום בתקופת המבצע על הסכם מכר לרכישת דירה מהחברה בפרויקט בנוסח המקובל אשר יאושר על ידי החברה.
   • עבור הזכאות להטבה, בטרם החתימה על הסכם המכר, על המשתתף לקבל אישור הלוואה מהבנק – לשם קבלת אישור כאמור יופנה המשתתף לבנק על ידי המתאם.
   • אך ורק פנייה דרך המתאם לבנק תהא תקפה לצורך זכאות להטבה.
   • למען הסר ספק, ללא אישור הלוואה עקרוני מהבנק לקבלת ההלוואה לא ניתן יהיה לקבל את ההטבה במסגרת החתימה על הסכם המכר.
   • משתתף יקבל את אישור קבלת ההלוואה מהבנק לאחר הפנייה מהמתאם.

   

  1. הבהרות
   • ההטבה, כהגדרתה לעיל, הינה עבור דירה אחת הנרכשת בפרויקט. במידה וישנו משתתף אשר מעוניין לרכוש מספר דירות בפרויקט ביכולתו להשתמש בזכאותו להטבה לגבי כל דירה שהוא רוכש ובלבד שיעמוד בתנאי תקנון זה. אין כפל מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות, לרבות הטבות לעובדי חברה הזכאים להנחות מיוחדות בהתאם לתקנון הנחות לעובדי חברה.
   • בגין רכישת כל דירה תהיה אפשרות להשתמש בזכאות להטבה אחת בלבד, אף אם הדירה נרכשה על ידי מספר קונים יחדיו, לרבות [אך מבלי למעט] בני זוג, בני משפחה וכיוצ”ב. ההטבה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה.
   • המשתתף אינו מחויב לקבל את ההטבה אך ככל ויבחר שלא להשתמש בזכאות להטבה או ככל ולא ישתמש בזכאות להטבה במועדים ובתנאים האמורים לא יהיה זכאי לכל זכות או הטבה אחרת.
   • אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע בכל צורה מתנאי הסכם המכר.
   • רוכש או משתתף אשר אינו עמד בתנאי תקנון זה, או שהפר את הסכם המכר או שהסכם המכר עימו בוטל מכל סיבה שהיא או שאינו בתוקף מכל טעם אחר, אינו זכאי להשתתף במבצע.
   • החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, רשאית לשלול את הזכות למימוש ההטבה ו/או כל חלק ממנה מרוכש או משתתף אשר הפר את הסכם המכר או שהסכם המכר עימו בוטל מכל סיבה שהיא, או ממי שפעל בניגוד להוראות תקנון זה, לרבות על דרך של ניסיון להמחות שלא כדין את זכויותיו לצד שלישי.
   • כל חבות מיסוי אשר תהא בגין קבלת ו/או מימוש ההטבה המוענקת במסגרת המבצע ו/או חלקה, ככל שתחול חבות כזו, תחול על המשתתף בלבד ובאחריותו המלאה לעמוד מול רשות המיסים בנוגע לכך.
   • בכל מקרה של אי התאמה ו/או חילוקי דעות בין הצדדים, ייקבע נציג החברה על פי שיקול דעתו הבלעדי והחלטתו תהיה מכרעת ומחייבת את הצדדים.
   • האמור בתקנון זה ממצה באופן מלא ומוחלט את כל תנאי המבצע, ואין בכל מסמך אחר, לרבות בפרסומים בכדי לגרוע או להוסיף לתקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין כל פרסום הוא לבין האמור בתקנון זה, ייגבר האמור בתקנון זה בלבד.

   

  1. הצהרות המשתתף

  בעצם חתימתו על הסכם המכר, מצהיר בזאת המשתתף כדלקמן:

  • כי ידוע לו שהחברה מחזיקה במאגר מידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 וכי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור לחברה בקשר עם המבצע ו/או הסכם הרכישה [לעיל ולהלן: “המידע”] אשר יוזנו במאגר כאמור, נמסרו על ידו, מרצונו ובהסכמתו המלאה, מבלי שחלה עליו כל חובה חוקית לעשות כן.
  • כי ידוע לו שייעשה שימוש במידע על ידי החברה ו/או מי מטעמה, לרבות גופים המספקים לה שירותים שונים, לרבות שירותי עיבוד נתונים ו/או שירותי גבייה ו/או ניהול והוא מביע את הסכמתו לכך.
  • כי הוא מסכים לכך, כי החברה תמסור לממשלת ישראל, לנציגיה ו/או לכל רשות מוסמכת, כל מידע שיידרש בקשר עם המבצע ו/או בקשת הרכישה ו/או הסכם הרכישה וכן תרשה להם החברה לעיין בחשבונותיה ובתיקים הקשורים למבצע ו/או בקשת הרכישה ו/או הסכם המכר, והכל, במידה והחברה סבורה כי מטרת מסירת המידע הינה במסגרת מילוי תפקידם של הנ”ל על פי כל דין ו/או התראה מנהלית.
  • כי ידוע לו שהמידע יהיה ניתן לגילוי והצגה על פי צו בית משפט וכי כל האמור בסעיף זה, לעיל ולהלן, מהווה הודעת החברה למשתתף/רוכש על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981.
  • כי ידוע לו שהמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יוזן גם במאגר מידע נוסף שהחברה מחזיקה בו, המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ו/או של מי מטעמה.
  • כי ידוע לו שהחברה ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על פי המפורט במאגר כאמור לעיל, לרבות בעניינים שאינם נוגעים למבצע ו/או הסכם המכר.
  • כי ידוע לו שהוא זכאי, על פי דרישתו, להימחק ממאגר מידע זה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים, והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לחברה.

   

  1. שונות
   • עותקים של תקנון המבצע מצויים במשרדי החברה.
   • על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להוראות התקנון ו/או להטבה תהא לבתי המשפט בחיפה בלבד.